Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

30/01/2018

Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) αποτελεί Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία συστάθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 2920/2001 (ΦΕΚ131Α’), όπως ισχύει, και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 278/2002 (ΦΕΚ244Α’).

Ο επιχειρησιακός ρόλος του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών, την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας με καταχρηστικό τρόπο.

Πληροφορίες: moh.gov.gr

Επικοινωνία: gen.ep.seyyp@moh.gov.gr, 210 3480901, 902, 903, 904