Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Θεσμικό πλαίσιο προστασίας δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας

30/01/2018

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, έχει διαμορφωθεί ως εξής:

 • Ν.2071/15-7-1992/ΦΕΚ 123/Τεύχος Α΄ «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»
 • N.2619/19-6-1998/ΦΕΚ 132/Τεύχος Α΄ «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική».
 • Ν.2716/17-5-1999/ΦΕΚ 96/Τεύχος Α΄ «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις»
 • Ν.4368/21-2-2016/ΦΕΚ 21/Τεύχος Α΄ «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
 • Ν.4461/28-3-2017/ΦΕΚ 38/Τεύχος Α΄ «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του Ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις»
 • Ν.3418/28-11-2005/ΦΕΚ 287/Τεύχος Α΄ «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»
 • Ν.4213/9-12-2013/ΦΕΚ 261/Τεύχος Α΄ «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις»
 • Ν.4272/11-7-2014/ΦΕΚ 145/Τεύχος Α΄ «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις»
 • Η υπ’ αριθμ.Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/10-2-2017 Απόφαση του Αναπληρωτού Υπουργού Υγείας/ΦΕΚ 662/2-3-2017/Τεύχος Β΄, με θέμα: «Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.»
 • Η υπ’ αριθμ.Α1β/Γ.Π.οικ.36223/15-5-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας/ΦΕΚ 229/16-5-2017/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., με θέμα: «Ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές (2017 – 2022)».
 • H υπ’ αριθμ.Α1β/Γ.Π.44284/25-7-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας/ΦΕΚ 383/3-8-2017/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., με θέμα: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας»