Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Εθνικό και ενωσιακό δίκαιο προμηθειών

04/10/2015

Αρχεία

Ν 3580 2007 (άρθρα 1 έως 14 και 22 περί Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως αυτά ισχύουν σήμερα).pdf Μέγεθος: 313.7 KB
Ν 4412 2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών- Παρακολούθηση κατ΄ άρθρο – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.pdf Μέγεθος: 302.8 KB
Ν 4412 2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.pdf Μέγεθος: 186.5 KB
ΑΡΘΡΟ 13 Ν.3918 2011.pdf Μέγεθος: 298.9 KB
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016 7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας.pdf Μέγεθος: 1.7 MB
ΟΔΗΓΙΑ 2014 24 ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004 18 ΕΚ.pdf Μέγεθος: 2.9 MB
Διορθωτικό στην ΟΔΗΓΙΑ 2014 24 ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004 18 ΕΚ.pdf Μέγεθος: 813.4 KB
ΟΔΗΓΙΑ 2014 55 ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.pdf Μέγεθος: 391.7 KB
ΟΔΗΓΙΑ 93 42 ΕΟΚ Περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (βοήθημα τεκμηρίωσης με όλες τις αλλαγές).pdf Μέγεθος: 337.7 KB
ΚΥΑ ΔΥ8δ Γ.Π.οικ.130648 2009 Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.pdf Μέγεθος: 708.7 KB