Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2022

Σκοπός και Έργο της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

19/11/2020

ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

NATIONAL CENTRALIZED HEALTH PROCUREMENT AUTHORITY

What does the future hold for the healthcare industry? — Carecom

Η ΑΡΧΗ ΕΚΑΠΥ


Η. Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.4472/ΦΕΚ Α’ 74/19-5-2017).ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση υλοποίησης κεντρικοποιηµένων Προµηθειών, όπως επίσης και ο έλεγχος ανάλωσης, κατανάλωσης, τιµολόγησης όλου του εφοδιαστικού κύκλου προµήθειας προϊόντων και υπηρεσιών του συστήµατος υγείας.

Σήμερα η αποστολή και ο ρόλος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθορίζεται από τον ν. 4472/2017. Σύμφωνα με αυτόν η αποστολή και ο ρόλος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι:

Α. Ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προΐόντων και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Β. Η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας, και των σχετικών με αυτή δεδομένων, στην οποία περιλαμβάνονται τα μητρώα:

α) Μητρώο Προΐόντων Υπηρεσιών και Προμηθευτών.

β) Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών.

γ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και δ)Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών.

Γ. Ο προγραμματισμός των προμηθειών προΐόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κάλυψη των φορέων υπαγωγής στον νόμο, σύμφωνα με την Στρατηγική Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (ΣΚΠ) Προΐόντων και Υπηρεσιών και των επιμέρους Επιχειρησιακών Σχεδίων Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), τις οποίες καταρτίζει για το σκοπό αυτόν η Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Δ. Η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους αυτή διεξάγει, η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προΐόντων και των υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4412/2016 (Α’ 147), η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων υπαγωγής στον νόμο.

Ε. Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στο χώρο της υγείας, μέσω των Ηλεκτρονικών συστημάτων «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)» και «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπου οι φορείς υπαγωγής στο νόμο θα εισάγουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων,

Ζ. Η δημιουργία μηχανισμού Εσωτερικής Διακίνησης Αδρανών Αποθεμάτων προΐόντων , μεταξύ των φορέων του άρθρου 23, στον οποίο θα προβλέπεται ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής διακίνησης πέραν της ποσότητας του ορίου ασφαλείας που προβλέπεται από τα πρότυπα αναλώσεων,

Η. Η δημιουργία μηχανισμού εσωτερικής διακίνησης προΐόντων και υπηρεσιών μεταξύ των φορέων του άρθρου 23, για την υποστήριξη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από έκτακτα και μη προβλέψιμα γεγονότα, και ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής αυτής διακίνησης.

Θ. Η παρακολούθηση των πληρωμών των κεντρικών Προμηθειών για την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων των φορέων του άρθρου 23,ΟΡΑΜΑ


Το όραμα της ΕΚΑΠΥ εστιάζει στην δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου οργανισμού για την κεντρικοποίηση των προμηθειών.