Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Υπογραφή της Συμφωνίας – Πλαίσιο με αριθμό 01 /2019_ΕΠΥ 1_2014 για την προμήθεια φαρμάκων μεταξύ της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και πέντε (5) φαρμακευτικών εταιριών

29/01/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(Ε.Κ.Α.Π.Υ) Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογραφή της Συμφωνίας – Πλαίσιο με αριθμό 01 /2019_ΕΠΥ 1_2014 για την προμήθεια φαρμάκων μεταξύ της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και πέντε (5) φαρμακευτικών εταιριών

Υπεγράφη στις 28/1/2019 η Συμφωνία - Πλαίσιο με αριθμό 01 /2019_ΕΠΥ 1_2014 για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» συνολικού ποσού 46.744.762,71 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έναντι της προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.128.437,08 ευρώ από τον Πρόεδρο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) και τους νομίμους εκπροσώπους των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων, ήτοι των εταιριών ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., ΑΝΦΑΡΜ Α.Ε., DEMO Α.Β.Ε.Ε., GLAXOSMITHKLINE Α.Ε.Β.Ε. και ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.

Η εξοικονόμηση που επετεύχθη σε σχέση με την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 21.383.674,37 ευρώ

Αντικείμενο της Συμφωνίας – Πλαίσιο είναι η προμήθεια φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς. Η διάρκεια της Συμφωνίας – Πλαίσιο ορίζεται σε δύο έτη από την υπογραφή της. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ διατηρεί δικαίωμα μονομερούς παράτασης της Συμφωνίας – Πλαίσιο για ένα (1) ακόμη έτος.

Βάσει της Συμφωνίας - Πλαίσιο πρόκειται να συναφθούν εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ των φορέων προορισμού της Συμφωνίας και των ανωτέρω φαρμακευτικών εταιριών.