Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση επί των όρων του τεύχους της Διακήρυξης του Διεθνούς, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια του είδους «Ιατρικό βαμβάκι» (CPV 33141115-9)

15/09/2022