Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Σχετικά έγγραφα με την εφαρμογή του Κανονισμού

26/07/2018

Κείμενο κατεύθυνσης συμμόρφωσης των δημόσιων και ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας σε σχέση με τον ΓΚΠΔ και το πλαίσιο εφαρμογής του στον τομέα της υγείας.

Υπόδειγμα διαμόρφωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και των Αναπληρωτών τους.

Σχετικά έγγραφα εργασίας της Ομάδας του Άρθρου 29 (δηλαδή του συντονιστικού οργάνου, έως τις 25/05/2018, των ΑΠΔΠΧ των κρατών μελών της ΕΕ) στην ελληνική γλώσσα, και ειδικότερα:

Έγγραφο εργασίας (WP 243 rev.01), της 05/04/2017.

Έγγραφο εργασίας (WP 248 rev.01), της 04/10/2017.

Το Έγγραφο εργασίας (WP 253), της 04/10/2017.

Οδηγός της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σχετικά με την καταγραφή των επεξεργασιών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υπευθύνων επεξεργασίας σε μορφή αρχείου excel.