Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Τροποποίηση του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.27057/5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής» (B΄ 1355), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.45851/12-6-2019 υπουργική απόφαση

15/06/2022

«Συμπλήρωση και τροποποίηση της Γ5α/Γ.Π. οικ.27057/5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής (ΦΕΚ 1355 Β’)» (Β’ 2661)