Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθ. Γ4Β/12819/8-6-2015 εγκυκλίου περί του καθορισμού δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών

18/07/2018