Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 117/17-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

06/04/2020