Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική, με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη

03/08/2023

ΑΔΑ: Ψ8ΠΘ465ΦΥΟ-Ξ2Τ