Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.11082/14-2-2024 υ.α. «Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Νευρολογίας» (Β΄ 1276).

19/04/2024