Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Τροποποίηση- αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.22667/17-04-2024 Εγκυκλίου «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή θεραπειών βοτουλινικής τοξίνης και υαλουρονικού οξέος (ΑΔΑ: ΨΩ6Υ465ΦΥΟ-ΧΓΝ)».

27/06/2024