Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Παροχή πληροφοριών σχετικά με την αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 64843/29-8-2018 ΥΑ Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων καθορισμού χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας (ΦΕΚ 4138 Β΄)

25/09/2018