Κυριακή, 01 Οκτωβρίου 2023

Υγειονομικές Επιθεωρήσεις Πλοίων Διεθνών Πλόων / Πρότυπα-εγχειρίδια επιθεώρησης, υγιεινής και επιδημιολογικής επιτήρησης μεταδοτικών νοσημάτων σε επιβατηγά πλοία

02/09/2022

Με στόχο την ενίσχυση των δράσεων πρόληψης διασυνοριακής μετάδοσης νοσημάτων μέσω των θαλάσσιων μεταφορών εκδόθηκε η υπ.αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 47324 ΚΥΑ από τον Υπουργό Υγείας και τους συναρμόδιους Υπουργούς με θέμα «Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών για την εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού» (ΦΕΚ 4605 Β΄/01.9.2022).

Αναπόσπαστο μέρος της ΚΥΑ αποτελούν τα κάτωθι εγχειρίδια- πρότυπα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 και παρέχουν τα πρότυπα βάσει των οποίων εκτελούνται οι υγειονομικές επιθεωρήσεις των πλοίων διεθνών πλόων.

Το πρώτο εγχειρίδιο (World Health Organization Handbook for the inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates), είναι του ΠΟΥ και αφορά στην επιθεώρηση πλοίων με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικών υγιεινής πλοίων διεθνών πλόων, υποχρεωτικών βάσει του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού. Ειδικά στα επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες διενεργείται επιπλέον ενδελεχής επιθεώρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία (EU Manual for Hygiene Standards and Communicable Disease Surveillance on Passenger Ships, Έκδοση Β’, 2016), προϊόν-παραδοτέο της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης για τις θαλάσσιες μεταφορές με τίτλο «SHIPSAN ACT Joint Action».

Το κάθε εγχειρίδιο διατίθεται σε δύο εκδόσεις (αγγλική και ελληνική).