Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

Ενημερωτικό Δελτίο για το έργο «Επέκταση του αριθμού των ενεργών ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών στην οικογενειακή ιατρική» (κωδ. RRF_159)

12/01/2024
Ενημερωτικό Δελτίο για το έργο «Επέκταση του αριθμού των ενεργών ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών στην οικογενειακή ιατρική» (κωδ. RRF_159)

Με την υπ’ αριθμ. αριθμ. 67797/03-05-2023 (ΑΔΑ:682ΑΗ-Φ09) Απόφαση και την υπ’ αριθμ. 158626/27.10.2023 (ΑΔΑ: 6ΔΣΝΗ-ΞΤΓ) τροποποιητική αυτής, το έργο με τίτλο «Επέκταση του αριθμού των ενεργών ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών στην οικογενειακή ιατρική» εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Το πρόγραμμα, εντάσσεται στην ευρύτερη δράση (measure) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης».

Στόχους του εν λόγω έργου, αποτελούν η επέκταση του αριθμού των ενεργών ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών στην οικογενειακή ιατρική (εισαγωγή, επικαιροποίηση ή τροποποίηση μαθημάτων) σε τουλάχιστον 75% των ιατρικών σχολών στην Ελλάδα, και η προσθήκη υποχρεωτικής ενότητας στη γενική/οικογενειακή ιατρική σε όλα τα ιατρικά προγράμματα σπουδών.

Η επέκταση αυτή, έχει προστεθεί ως υποχρεωτική ενότητα σε όλα τα ιατρικά προγράμματα σπουδών και έχει υλοποιηθεί σε μεγάλο ποσοστό των Ιατρικών Σχολών στην Ελλάδα.

Περιλαμβάνει, επίσης, τεκμηρίωση, σε επίπεδο επηρεαζόμενων πανεπιστημίων, στην οποία θα επισημαίνεται η νέα αρχιτεκτονική των πτυχίων:

  1. Με νεοσύστατα προγράμματα σπουδών και
  2. Με προσθήκη της υποχρεωτικής ενότητας στην οικογενειακή ιατρική στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών.