Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Πρόσκληση προς τις Μονάδες Φροντίδας Υγείας για τη συμμετοχή στην υλοποίηση της Δράσης για τη Δημόσια Υγεία «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας»

12/04/2024

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρείας (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) καλεί
σε εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 της υπό στοιχεία 16076/15-3-2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(Β 1724)
Α) Δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας να δηλώσουν συμμετοχή για την υλοποίηση
του έργου Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας στο
πλαίσιο της Δράσης Υλοποίηση Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «ΣΠΥΡΟΣ
ΔΟΞΙΑΔΗΣ» του Άξονα 3.3 «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της
ποιότητας του συστήματος υγείας», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα
2.0, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες της παρούσας.
Β) Δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης HPV-DNA TEST να ενταχθούν στη λίστα εγκεκριμένων
εργαστηρίων ανάλυσης HPV DNA TEST του έργου Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον
Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας στο πλαίσιο της Δράσης Υλοποίηση Προγράμματος Πρόληψης της
Δημόσιας Υγείας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» του Άξονα 3.3 «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες της παρούσας.