Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Δημοσίευση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.44585/29-07-2022 (ΑΔΑ: 9Λ2Π465ΦΥΟ-8ΞΦ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (O.E.)

31/10/2022