Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Μετάθεση έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.4489/23-01-2024 Εγκυκλίου «Εξετάσεις Ιατρικών και Οδοντιατρικών Ειδικοτήτων και Εξειδικεύσεων» (ΑΔΑ: 6ΥΜΧ465ΦΥΟ-Δ9Ρ), ως προς την πλήρη εφαρμογή της.

18/06/2024