Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.11606/22.02.2023 απόφασης με θέμα: «Πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης» (Β' 1153).

27/06/2023