Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.49494/ 21.09.2023 απόφασης «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής» (Β’ 5715).

17/01/2024