Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες Διατάξεις»

07/09/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες Διατάξεις»

Κεφάλαιο Α΄

ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 1

Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν.3106/2003 (30 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, έχουν δικό τους προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και αριθμό φορολογικού μητρώου και υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Ειδικότερα αποτελούν Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες υπάγονται στον έλεγχο και την εποπτεία της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, οι ακόλουθες:

Α) Στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Παιδόπολη "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" με έδρα το Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νδ 572/1970 (125 Α') στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) η Παιδόπολη "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" Καλαμακίου Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νδ 572/1970 (125Α') και η οποία καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

ΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας» με έδρα το Δήμο Ελληνικού, το οποίο προήλθε από συνένωση του Α' Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθηνών και του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Μελισσίων, τα οποία αποτελούν ενιαία μονάδα, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 1152/1981 (283 Α'), 28/1985 (10 Α'), 339/1985 (118 Α'), 516/1985 (188 Α'), 254/1998 (189 Α') και της Υ.Α. Π4/3905/3.8.1993 (606 Β'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) ο «Κοινωνικός Ξενώνας Καρέα», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 28/1985 (10 Α') και του πδ 521/1985 (189 Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και ο οποίος καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Β) Στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου:

Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Η Θεομήτωρ"» με έδρα το Δήμο Αγιάσου Λέσβου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 629/1972 (179 Α') και του πδ 253/1973 (215 Α').

ΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας-Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες» Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 14/1986 (6 Α') και 254/1996 (190 Α'), στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών» Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των ν. 2851/1922 (114 Α'), του νδ 4525/1966 (141 Α'), του πδ 281/1981 (78 Α') και του πδ 303/1989 (139 Α') και β) ο «Οίκος Ευγηρίας Δωδεκανήσου "Χαραλάμπειο Γηροκομείο"», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 456/1972 (135 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

ΙΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου» με έδρα το δήμο Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 273/1973 (81 Α').

ΙV) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας» (Κ.Α.Α.Π.Β.), με έδρα το Δήμο Βούλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της: Υ.Α. 110838/1952 (178 Β') και του βδ 170/1960 (40 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ.: 120/1985 (36 Α'), 483/1988 (217 Α'), 41/2000 (40 Α') και 156/2009 (198 Α΄) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

V) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Προστασίας Παιδιών "Μιχαλήνειο"» με έδρα το δήμο Πειραιά, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 660/1962 (179 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το «Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 263/1989 (124 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

VI) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας» με έδρα το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, που προήλθε από τη συνένωση του Β' Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, του Γ΄ Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθηνών και του Κέντρου Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών, τα οποία αποτελούν ενιαία Μονάδα, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 1137/1981(60 Α') και των προεδρικών διαταγμάτων: 27/1985 (10 Α'), 385/1990 (152 Α'), 254/1998 (189 Α΄) και 294/1998 (212 Α').

VII) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ"», με έδρα το Δήμο Ίλιον Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 830/1980 (206 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το «Αναρρωτήριο Πεντέλης», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 170/1960 (40 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Γ) Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας:

Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης και Κοινωνικής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες» με έδρα το Δήμο Καστοριάς, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων: 311/1985 (114 Α') και 257/1996 (190 Α').

ΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Ο Άγιος Παντελεήμων"» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν.4162/1961 (73 Α'), του βδ 318/1963 (83 Α') και του πδ 254/1973 (215 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) ο «Οίκος Ευγηρίας - Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 324/1983 (116 Α') και 281/1985 (105 Α') και ο οποίος καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

ΙΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Παιδόπολη "ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ"» με έδρα το Δήμο Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νδ 572/1970 (125 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ/9.3.1923 (68 Α') και του ΒΔ 273/1973 (81 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Δ) Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:

Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Σερρών» με έδρα το δήμο Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων: 515/1979 (158 Α') και 267/1991 (100 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Σιδηροκάστρου Σερρών», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 162/1978 (34 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

ΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών "Ο Άγιος Δημήτριος"» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 287/1973 (85 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το «Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης» με έδρα το δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 3402/2005 (258 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

ΙΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων "Παπάφειο"» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α').

ΙV) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το δήμο Δράμας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων: 443/1980 (117 Α'), 107/1984 (38 Α'), 519/1988 (234 Α') και 149/1989 (71 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» Καβάλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 381/1990 (151 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

V) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων» με έδρα το Δήμο Κομοτηνής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των πδ: 276/1973 (225 Α'), 783/1979 (230 Α') και 279/1985 (104 Α').

VI) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» με έδρα το Δήμο Δράμας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νδ/12.6.1926 (201 Α') και του βδ 273/1973 (81 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) η «Παιδόπολη "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Καβάλας», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νδ 572/1970 (125 Α') και η οποία καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Ε) Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας:

Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Δομοκού Φθιώτιδας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 509/1985 (185 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» Λαμίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

ΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία « Κέντρο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες» με έδρα το δήμο Άμφισσας, που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2646/1998 (236 Α΄) και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.3730/2008 (262 Α΄) και της κοινής απόφασης με αριθμό Π3α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ153742/14-2-2011 των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (311 Β΄).

ΙΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία « το 'Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας» με έδρα το δήμο Καρπενησίου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 252/1990 (103 Α').

IV) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας» με έδρα το Δήμο Χαλκιδέων Εύβοιας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ 77/1983 (34 Α') και 371/ 1984 (129 Α').

V) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών» με έδρα το Δήμο Καρδίτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Δ2/17385/1930 απόφασης του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» Τρικάλων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 782/1979 (ΦΕΚ 230 Α'), 337/1985 (118 Α') και 42/2000 (40 Α') και το οποία καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

VI) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων "Ο Αριστεύς"» με έδρα το Δήμο Λάρισας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 548/1980 (145 Α'), 336/1985 (118 Α') και 129/2002 (106 Α') στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το «Κέντρο Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες "Ο Αριστεύς"», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 989/1980 (247 Α') και 489/1988 (221 Α') και β) το «Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων» Μαγνησίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

ΣΤ) Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας:

Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών» με έδρα το Δήμο Λεχαινών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 332/1987 (153 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το «'Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου "Αγιος Χαράλαμπος"», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 384/1990 (152 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

ΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας-Φυσικής Αποκατάστασης "Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού"» με έδρα το Αίγιο, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 280/1984 (106 Α') και 259/1996 (190 Α').

ΙΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «"Σκαγιοπούλειο" Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» με έδρα το δήμο Πατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α'), στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων» Πατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α') και β) η «Μονάδα Σπαστικών Παιδιών» Πατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 162/1978 (34 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

IV) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης» με έδρα το Δήμο Ζακύνθου (ΟΔΑΖ), που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 105/1973 (178 Α'), 279/1984 (106 Α'), 382/1990 (151 Α') και 140/ 1997 (125 Α').

V) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «'Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Ο Νεομάρτυς Γεώργιος"» με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 378/1990 (149 Α') στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων» Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ./29.11.1922 (257 Α') και βδ 273/1973 (81 Α'), β) το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» Κόνιτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α') και γ) το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Πωγωνιανής» Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

VI) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το δήμο Ηγουμενίτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 357/1994 (190 Α'), στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το «'Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας» Φιλιατών Θεσπρωτίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 1/1984 (519 Α') και β) το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» Φιλιατών Θεσπρωτίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Ζ) Στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης:

Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Λασιθίου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 393/1966 (101 Α'), του πδ 340/1985 (118 Α') και του πδ 330/1996 (222 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) η «Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νδ 572/1970 (125 Α') και η οποία καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

ΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο» με έδρα το δήμο Ηρακλείου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 263/1989 (124 Α'), στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Πόμπιας Ηρακλείου», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 469/1985 (168 Α') και β) το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

ΙΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Χανίων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 579/1977 (191 Α') και πδ 13/1986 (6 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το «Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2851/1922 (114 Α'), του νδ 15/1922 (275 Α'), του βδ 273/1973 (81 Α'), του βδ 314/1973 (93 Α'), του πδ 267/1991 (100 Α') και του πδ 294/1999 (265 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

IV) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «'Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας» με έδρα το δήμο Ρεθύμνου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 102/1973 (158 Α').

Η Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας υπάγεται στην Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία ευρίσκεται η έδρα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ακόμα και αν τα παραρτήματά της ευρίσκονται στην αρμοδιότητα άλλης Υ.ΠΕ.

Άρθρο 2

Όργανα Διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

1. H παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.3329/2005 (81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συνιστάται θέση Διοικητή είναι οι κάτωθι:

α) Στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

αα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας» με έδρα το Δήμο Ελληνικού.

ββ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Παιδόπολη "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" με έδρα τη Νέα Σμύρνη Αττικής

β) Στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου

βα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας» με έδρα το Δήμο Αγίας Βαρβάρας,

ββ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας» (Κ.Α.Α.Π.Β.), με έδρα το Δήμο Βούλας

βγ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Προστασίας Παιδιών «Μιχαλήνειο» με έδρα το Δήμο Πειραιά

βδ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ"», με έδρα το Δήμο Ίλιον Αττικής

βε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Η Θεομήτωρ"» με έδρα το Δήμο Αγιάσου Λέσβου,

βστ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας-Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες» Ρόδου

γ) Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας

γα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης και Κοινωνικής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες» με έδρα το Δήμο Καστοριάς,

γβ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Παιδόπολη "ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ"» με έδρα το Δήμο Φλώρινας,

γδ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Ο Άγιος Παντελεήμων"» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης,

δ) Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης

δα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες» Σερρών.

δβ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών "Ο Άγιος Δημήτριος"» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης,

δγ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» Δράμας

δδ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» με έδρα το Δήμο Δράμας

δε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων» με έδρα το Δήμο Κομοτηνής,

ε) Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας

εα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Δομοκού Φθιώτιδας.

εβ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Χαλκιδέων Εύβοιας,

εγ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών» με έδρα το Δήμο Καρδίτσας

εδ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων "Ο Αριστεύς"» με έδρα το Δήμο Λάρισας,

στ) Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

στα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών» με έδρα το Δήμο Λεχαινών

στβ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σκιαγιοπούλειο» Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πατρών» με έδρα το Δήμο Πάτρας

στγ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «'Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Ο Νεομάρτυς Γεώργιος"» με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων,

στδ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» Ηγουμενίτσας

ζ) Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

ζα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Λασιθίου

ζβ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Χανίων

ζγ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο» Ηρακλείου

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν.3329/2005 (81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας των Διοικητών ή Προέδρων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας αζημίως για το Δημόσιο χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη αιτιολογία, πλην της περίπτωσης που η πρόωρη λήξη της θητείας ανάγεται σε υποκειμενικούς λόγους που αφορούν τους εν λόγω Διοικητές ή Προέδρους. Με ίδια απόφαση επιτρέπεται η απόσπαση των Διοικητών Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας μέχρι τρείς μήνες σε άλλη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας οποιασδήποτε Υγειονομικής Περιφέρειας.»

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3329/2005 (81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προστίθεται περίπτωση 29 ως ακολούθως: «29. Να αναθέτει καθήκοντα στο προσωπικό της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και να τοποθετεί το προσωπικό αυτό ανά διεύθυνση, τμήμα ή στο παράρτημα της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.»

4. Στο τέλος της περίπτωσης 19 της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3329/2005 (81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως. «Συγκροτεί επιτροπή υπό τον υποδιοικητή του παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας με σκοπό την επίλυση και προώθηση επιχειρησιακών και λειτουργικών θεμάτων του παραρτήματος.»

5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. ν.3329/2005 (Α΄81), μετά την φράση « και των Προέδρων» προστίθεται η φράση «και Διοικητών»

Άρθρο 3

Διοίκηση Παραρτημάτων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Μετά το άρθρο 15 του ν.3329/2005 (Α΄81) προστίθεται άρθρο 15Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 15Α

1. Σε κάθε Παράρτημα Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας συνιστάται μία θέση Υποδιοικητή. Ο Υποδιοικητής είναι πλήρους απασχόλησης, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές των Υποδιοικητών των Παραρτημάτων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.

2. Ο Υποδιοικητής του Παραρτήματος Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας θα πρέπει να πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δοκιμασμένη ικανότητα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, συνεκτιμωμένων των μεταπτυχιακών σπουδών και της επιστημονικής εξειδίκευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας.

3. Σε θέση υποδιοικητή επιτρέπεται να διορίζονται και δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. ή στελέχη οργανισμών ή τραπεζών ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη ΔΕΠ A.E.I, και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των Τ.Ε.Ι., εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 18 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ34Α') και του άρθρου 4 του γ. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α'), προκειμένου περί μελών ΔΕΠ των A.E.I, ή ΕΠ των T.E.I, μερικής απασχόλησης. Προϋπόθεση, για να επιλεγούν οι ανωτέρω λειτουργοί και υπάλληλοι, αποτελεί η έγκριση του φορέα στον οποίο υπηρετούν, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει, εάν ο φορέας δεν απαντήσει αρνητικά, εντός δέκα ημερών από την πρωτοκόλληση του εγγράφου ερωτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους, οι λειτουργοί και υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου επανέρχονται στην προηγούμενη θέση τους και ο αντίστοιχος χρόνος της θητείας τους θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης, προκειμένου να κριθούν για προαγωγή, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Ο Υποδιοικητής του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Έχει την ευθύνη του ελέγχου και της εύρυθμης λειτουργίας του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

β) Υποβάλλει προτάσεις στον Διοικητή της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδα, κατόπιν αιτήματος του Διοικητή για οποιοδήποτε θέμα και για τα κάτωθι θέματα:

I) για το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας,

II) για τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

III) για την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

IV) για τον οργανισμό του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

V) για το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και για τις ανάγκες σε επικουρικό προσωπικό.

VI) για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και τις τροποποιήσεις του.

VII) για τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών.

Άρθρο 4

Λειτουργική και επιστημονική διασύνδεση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Μετά το άρθρο 17 του ν.3329/2005 προστίθεται άρθρο 17Α ως ακολούθως:«Άρθρο 17Α

1.Μεταξύ των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ, δημιουργείται λειτουργική και επιστημονική διασύνδεσή.

2.Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που σκοπό έχουν την προώθηση της αναδοχής και υιοθεσίας υποχρεούνται να συνεργάζονται μεταξύ τους προς την αποτελεσματικότερη επίτευξη του σκοπού τους, προστατεύοντας τα δικαιώματα των ανηλίκων και των υποψηφίων αναδόχων ή θετών οικογενειών και τηρώντας την κείμενη νομοθεσία.

3.Με κοινές αποφάσεις μεταξύ των Διοικητών ή Προέδρων των ανωτέρω φορέων επιδιώκεται ο συντονισμός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών, η αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε κοινούς ή αλληλοσυμπληρωμένους τομείς αρμοδιοτήτων, τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, διαδικασία παρακολούθησης, η κάλυψη των παρεχομένων υπηρεσιών του ενός φορέα με προσωπικό που υπηρετεί σε άλλον φορέα για περιορισμένες ώρες ανά ημέρα ή ημέρες ανά εβδομάδα ή ανά μήνα και να ρυθμίζονται θέματα που συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών των διασυνδεόμενων φορέων.»

Άρθρο 5

Οργανισμοί Λειτουργίας Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Το άρθρο 18 του ν. 3329/2005 (81 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 18

1. Όλες οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό τους. Η έκδοση ή η τροποποίηση των Οργανισμών γίνεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και έγκρισή της από το Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία υπάγεται.

2. Με τον Οργανισμό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ορίζονται, ιδίως, η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων τους και των παραρτημάτων τους, τα προσόντα των προϊσταμένων οργανικών μονάδων Διεύθυνσης, υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων και παραρτημάτων, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, οι πόροι, η κατανομή του προσωπικού, η διαβάθμισή και κατανομή των θέσεων, να συνιστώνται νέες θέσεις εφόσον διευρύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, να μετατρέπονται κατά κλάδο και κατηγορία θέσεις, να καθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού, οι αρμοδιότητες του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία θέμα.

3. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 μπορεί να ιδρύονται νέα παραρτήματα των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, να καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους, η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι θέσεις και τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται ολικώς ή μερικώς παραρτήματα Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και να ρυθμίζονται θέματα που ανακύπτουν σχετικά με την κατανομή του προσωπικού αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 6

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

1. Οι οργανικές θέσεις των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται μεταφέρονται αυτοδικαίως στην αντίστοιχη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που κατέχουν οργανικές θέσεις διατηρούν τις θέσεις που κατέχουν κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου, μεταφέρονται αυτοδικαίως με τις οργανικές θέσεις τους στην αντίστοιχη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας.

2. Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως ως προσωποπαγείς θέσεις στην αντίστοιχη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας.

3. Για την κατά τα προηγούμενα αυτοδίκαιη μεταφορά οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων, εκδίδεται για κάθε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 1 του παρόντος διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, που έχει διανυθεί στο φορέα από τον οποίο αυτός προέρχεται, λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη και θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης.

5. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θα ανατεθούν στο προσωπικό αυτό αρμοδιότητες με απόφαση του Διοικητή της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

Άρθρο 7

Περιουσία Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και λειτουργούν ως παραρτήματα Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στους φορείς στους οποίους συγχωνεύονται, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, οι οποίοι έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 8

Κατάργηση νομικών προσώπων

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Καρδίτσας» το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ. 291/1984 (108 Α’).

2. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του νομικού αυτού προσώπου περιέρχεται αυτοδικαίως στην Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών» με έδρα το Δήμο Καρδίτσας, η οποία και διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία του καταργούμενου φορέα, για τα οποία υπάρχει δέσμευση από τις περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν και με τους όρους που τέθηκαν με τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη, όπως αυτές ισχύουν και το προσωπικό του καταργούμενου φορέα μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας. Για την αυτοδίκαιη μεταφορά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 9

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας είναι η δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Η θητεία των υπηρετούντων Διοικητών ή Προέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που καταργήθηκαν με τη συγχώνευσή τους και πλέον λειτουργούν ως παραρτήματα Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας λήγει αυτοδίκαια με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αζημίως για το Δημόσιο.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίζονται Διοικητές, υποδιοικητές, Πρόεδροι και μέλη των διοικητικών συμβουλίων εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η θητεία των υπηρετούντων, κατά την ψήφιση του νόμου αυτού Διοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας λήγει αυτοδίκαια και αζημίως για το Δημόσιο την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου.

4. Μέχρι την κατάρτιση νέου Οργανισμού οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας διατηρούν τον Οργανισμό που έχουν και λειτουργούν σύμφωνα με αυτόν καθώς και οι Οργανισμοί των παραρτημάτων διατηρούνται και λειτουργούν σύμφωνα με αυτούς εκτός των διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

5. Εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από τη συγκρότησή τους υποχρεούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας μετά από έγκριση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας να υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον Οργανισμό κάθε Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας. Με τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα και κάθε αντίθετη διάταξη νόμου που ρύθμιζε την οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των παραρτημάτων τους.

6. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται και ταμειακά υπόλοιπα κατά την κατάργηση των πιο πάνω φορέων μεταφέρονται στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συγχωνεύθηκαν. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τους φορείς στους οποίους συγχωνεύτηκαν τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα.

7. Οι προϋπολογισμοί του τρέχοντος οικονομικού έτους των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που καταργήθηκαν και λειτουργούν ως παραρτήματα, αποτελούν τους προϋπολογισμούς των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας στην οποία συγχωνεύθηκαν και εκτελούνται με ευθύνη των οργάνων Διοίκησης αυτής.

8. Η εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που καταργήθηκαν με τη συγχώνευσή τους, καθώς και οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών εξακολουθούν να γίνονται σε βάρος των Κωδικών Αριθμών Εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9. Τα υπηρεσιακά συμβούλια των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί συγκρότησης των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων.

10. Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατέχει θέσεις οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 115 του πδ. 95/2000 (76 Α΄) και προσφέρει υπηρεσίες στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του στις μονάδες αυτές

Κεφάλαιο Β΄

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Κ.Α.Φ.Κ.Α ΚΑΙ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΣΤΟ ΕΣΥ

Άρθρο 10

Ένταξη των Κέντρων Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο Ε.Σ.Υ

Οι υπηρεσίες αποκατάστασης ενισχύονται με την ένταξη των Κέντρων Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με την ένταξή τους στα Νοσοκομεία επιτυγχάνεται η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στον πάσχοντα πολίτη ώστε να κατευθύνει την διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει της λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με την βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει την λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντός του.

Άρθρο 11

Δίκτυο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης

Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 9Α

1. Οι παρακάτω Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των νοσοκομείων και μετονομάζονται ως ακολούθως:

Α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Λέσβου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο».

Β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Δωδεκανήσου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α'), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Σάμου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α'), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Ο Άγιος Παντελεήμων».

Δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Χίου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

Ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Κυκλάδων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α'), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο».

ΣΤ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας-Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης» Αμυνταίου Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων: 444/1980 (117 Α'), 280/1985 (104 Α') και 258/1996 (190 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας «Μποδοσάκειο».

Ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α'), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου».

Η) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ημαθίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

Θ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Πέλλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας.

Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας-Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης» Νιγρίτας Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 256/1973 (215 Α'), 300/1985 (112 Α') και 256/1996 (190 Α'), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

ΙΑ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Χαλκιδικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

ΙΒ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Καβάλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

ΙΓ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Έβρου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

ΙΔ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ξάνθης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

ΙΕ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ροδόπης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».

ΙΣΤ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Φθιώτιδας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

ΙΖ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ευβοίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

ΙΗ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Βοιωτίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών.

IΘ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Καρδίτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Κ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας-Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες» Αμφιλοχίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 364/1989 (162 Α') και 255/1996 (96 Α') και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Αιτωλοακαρνανίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α'), καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μετονομάζονται σε Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.

ΚΑ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας-Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες» Κορίνθου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων: 380/1990 (150 Α') και 103/2000 (99 Α') και μετονομάστηκε με το άρθρο 7 του ν.3209/2003 καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

ΚΒ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων» Ν. Αχαΐας που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του: βδ 334/1973 (100 Α') και της Υ.Α. με αριθμό Γ4α/Φ30/88847/8.4.1983 (252 Β'), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας».

ΚΓ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης και Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ) Άρτας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων: 150/1988 (67 Α') και 365/1996 (235 Α'), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.

ΚΔ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ηλείας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου».

ΚΕ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Αργολίδας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου.

ΚΣΤ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Κεφαλληνίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.

ΚΖ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Πρεβέζης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

ΚΗ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας-Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες» Φιλιατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νδ 928/1971 (144Α'), του πδ 156/1973 (50 Α') και πδ. 37/1998 (42 Α') και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Μεσσηνίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μετονομάζονται σε Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσονται στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

ΚΘ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ρεθύμνου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης.

2. Από 1-1-2012 οι ανωτέρω υπηρεσίες Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης παρέχονται από τα Νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Νοσοκομείων με έδρα τον αντίστοιχο Δήμο όπου ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους.

3. Οι δαπάνες λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου νοσοκομείου στον οποίο και εγγράφονται κάθε χρόνο και πιστώσεις για το σκοπό αυτόν, σε ιδιαίτερο φορέα και κωδικούς αριθμούς.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ εκδίδεται εσωτερικός οργανισμός λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης με τον οποίο ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών τους, το απαιτούμενο προσωπικό για τη στελέχωσή του ανά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο καθώς και το ιατρικό προσωπικό, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, ο τρόπος παραπομπής ασθενών, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας τους, οι λεπτομέρειες της διασύνδεσης τους με το νοσοκομείο που υπάγονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να τροποποιείται ο εσωτερικός οργανισμός λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, αναγνωρίζονται οι ανωτέρω νοσοκομειακές μονάδες ως κατάλληλες για την άσκηση γιατρών καθώς και οι ειδικότητες της άσκησης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 12

Σκοπός των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης

Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Β ως ακολούθως:

«Άρθρο 9Β

1.Σκοπός των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού και αναπνευστικού συστήματος:

α) Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας νοσηλείας, διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών, νέων τεχνολογιών, έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.

β) Νοσηλεύει ασθενείς με οργανικό και λειτουργικό έλλειμμα μετά από πάθηση συγγενή ή επίκτητο ή τραυματισμό του νευρικού, μυοσκελετικού, καρδιοαναπνευστικού, ουρογεννητικού συστήματος ή πολυσυστηματική βλάβη και εφαρμόζει διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές από την πρώιμη και υποξεία φάση μέχρι την αποθεραπεία και την κοινωνική επανένταξη.

γ) Παρέχει όλες τις απαραίτητες ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες στον πάσχοντα πολίτη που χρήζει αποκατάστασης ώστε να κατευθύνει την διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει της λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με την βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει την λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντός του.

δ) Προωθεί ενέργειες για την εκπαίδευση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού και ενέργειες για την ανάπτυξη της έρευνας καθώς και καινοτόμων πρωτοποριακών εφαρμογών.

Άρθρο 13

Διασύνδεση Μονάδας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης με το Νοσοκομείο

Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Γ ως ακολούθως:

«Άρθρο 9Γ

1. Οι Μονάδες Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης βρίσκονται σε άμεση επιστημονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική σύνδεση με το νοσοκομείο στο οποίο υπάγονται οργανικά και διοικητικά.

2. Η κάλυψη των αναγκών των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης προγραμματίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου. Με απόφαση του διοικητή του Νοσοκομείου ορίζεται ιδιαίτερα ο χρόνος υπηρεσίας στην Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης των γιατρών, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

3. Σε κάθε Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης συνιστάται μία θέση Υποδιοικητή, ο οποίος είναι πλήρους απασχόλησης. Ο υποδιοικητής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ή να λήγει πρόωρα η θητεία του αζημίως για το Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του υποδιοικητή.

4. Στις Μονάδες Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης υπηρετούν γιατροί των ειδικοτήτων των αντίστοιχων τομέων του Νοσοκομείου. Οι γιατροί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, η οποία υπάγεται στο Νοσοκομείο που υπηρετούν, στα όρια του τακτικού ωραρίου εργασίας και του προγράμματος εφημερίας του νοσοκομείου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ μπορεί να ορίζεται η δυνατότητα πρόσληψης γιατρών και άλλων ειδικοτήτων απαραίτητων για τη λειτουργία της Μονάδας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και τα απαιτούμενα γι’ αυτό προσόντα.

5. Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας της Μονάδας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης είναι ιατρός του Ε.Σ.Υ με βαθμό Διευθυντή και αν δεν υπηρετεί ιατρός με βαθμό Διευθυντή ορίζεται Αναπληρωτής Διευθυντής. Ο υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας και ο αναπληρωτής του ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με τριετή θητεία.

6. Οι ασφαλιστικοί φορείς και τα ταμεία αποδίδουν σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις δαπάνες περίθαλψης και νοσηλείας των ασφαλισμένων τους στις Μονάδες Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Τα αντίστοιχα ποσά φέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ενιαίο φορέα και διαθέτονται για τη λειτουργία των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και των νοσοκομείων.

7. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης ορίζονται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για τον καθορισμό και απόδοση των δαπανών, οι αρμοδιότητες του υποδιοικητή της Μονάδας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης οι οποίες αφορούν κυρίως τον έλεγχο και την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της Μονάδας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, τα επιμέρους θέματα για τα οποία έχει υποχρέωση υποβολής προτάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 14

Επιστημονική διασύνδεση των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης

Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Δ ως ακολούθως:

«Άρθρο 9Δ

Οι Μονάδες Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια βρίσκονται σε άμεση επιστημονική και εκπαιδευτική διασύνδεση μεταξύ τους καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης που εδρεύει στο Ίλιο, με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων τους στην φυσική και ιατρική αποκατάσταση και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων που ανακύπτουν, την καλύτερη αξιοποίηση των οργανικών κλινών κλειστής νοσηλείας, την βελτιστοποίηση της ροής των ασθενών από την κλειστή νοσηλεία στις ενδιάμεσες δομές αποκατάστασης αλλά και την ταχύτερη επανακοινωνικοποίηση και ένταξη των ασθενών στο οικείο και οικογενειακό περιβάλλον τους και κάθε άλλου σχετικού θέματος.»

Άρθρο 15

Θέματα προσωπικού

Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Ε ως ακολούθως:

«Άρθρο 9Ε

1. Τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν θίγονται. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στις καταργούμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας μεταφέρονται στο νοσοκομείο που εντάσσεται ως Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.

2. Οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν στις ως άνω μονάδες κατά το χρόνο ένταξης μεταφέρονται αυτοδικαίως με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν, στο αντίστοιχο νοσοκομείο.

3. Το νοσηλευτικό, διοικητικό, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις ως άνω μονάδες κατά το χρόνο ένταξης, μεταφέρεται αυτοδικαίως στον φορέα υποδοχής με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ανωτέρω προσωπικού, εφαρμόζονται μετά την κατά τα άνω μεταφορά του στους φορείς υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντίστοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπικό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τους φορείς υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοιχης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) του προσωπικού αυτών. Σε περίπτωση που προκύπτουν μικρότερες συνολικές μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού αυτού, μετά τη μεταφορά του, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.

4. Η αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού των προηγούμενων παραγράφων πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την οποία ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

5. Το λοιπό, μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο και ειδικότητα στους φορείς υποδοχής, που αναλαμβάνουν τη μισθοδοσία του και καταλαμβάνει ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται αυτοδικαίως με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η διαδικασία εξέλιξης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί τις αποδοχές (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις), εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.

Άρθρο 16

Θέματα Περιουσίας

Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9ΣΤ ως ακολούθως:

«Άρθρο 9ΣΤ

1. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στα νοσοκομεία ως φορείς υποδοχής, η οποία και διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων φορέων για τα οποία υπάρχει δέσμευση από τις περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν και με τους όρους που τέθηκαν με τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.

2. Μέχρι την 31.12.2011 το Διοικητικό Συμβούλιο των οικείων νοσοκομείων υποχρεούται σε διενέργεια απογραφής και σύνταξη σχετικής έκθεσης όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα του ή στα οποία αποκτά εμπράγματα δικαιώματα. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα και τα εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών που αποκτώνται καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή του κτηματολογίου. Η έκθεση απογραφής της κινητής περιουσίας καταγράφεται στα οικεία βιβλία των φορέων υποδοχής.»

Άρθρο 17

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Η ισχύς του παρόντος κεφαλαίου αρχίζει την 1-1-2012

2. Συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί με συμβαλλόμενους τις καταργούμενες και εντασσόμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τρίτους (εκμισθωτές, προμηθευτές κ.λπ.), καθώς και με ιατρούς και οδοντιάτρους απασχολούμενους με σχέση μίσθωσης έργου, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους και παράγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των φορέων υποδοχής που υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε αυτές.

3. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν τις καταργούμενες και εντασσόμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα και για λογαριασμό του νοσοκομείου, στο οποίο εντάσσονται.

4. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι 31.12.2011 το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις καταργούμενες και εντασσόμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, συνεχίζει να λαμβάνει τις πάσης φύσεως αποδοχές του, τις οποίες ελάμβανε πριν τη μεταφορά του. Η δαπάνη αυτή βαρύνει για το ως άνω χρονικό διάστημα τον προϋπολογισμό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.

5. Έως ότου εφαρμοσθούν οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού και να λειτουργεί παράλληλα κατά τη μεταβατική περίοδο το υφιστάμενο σύστημα και οι υπηρεσίες παροχής περίθαλψης.

6. Η Διοίκηση των καταργούμενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας μεριμνά για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς και παρέχει στήριξη στη διοίκηση του νοσοκομείου για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Η θητεία του Διοικητή, Προέδρου και διοικητικού συμβουλίου των καταργούμενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας λήγει την 31-12-2011 αζημίως για το Δημόσιο.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης του παρόντος κεφαλαίου.

Κεφάλαιο Γ΄

ΕΝΙΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Άρθρο 18

Σύσταση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων παροχών

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρείται ενιαίο Εθνικό Μητρώο δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων. Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται οι δικαιούχοι του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, της σύνταξης ανασφαλίστων υπερηλίκων, της προνοιακής σύνταξης, του επιδόματος ανεργίας, του επιδόματος στήριξης ειδικών κατηγοριών ανέργων, των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΑΕΔ και των επιδομάτων μητρότητας, των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και της εφάπαξ παροχής, των επιδομάτων ασθενείας, των επιδομάτων ατόμων με αναπηρίες, του επιδόματος ενοικίου, των οικογενειακών επιδομάτων από το δημόσιο και των οικογενειακών επιδομάτων συνταξιούχων από τα ασφαλιστικά ταμεία.

2. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η έκταση εφαρμογής του μητρώου ανάλογα με τους δικαιούχους και το είδος της παροχής, ο χρόνος και τα όργανα της καταγραφής, ο τρόπος και η διαδικασία που θα τηρηθεί, η ένταξη των στοιχείων σε διαδραστική ηλεκτρονική βάση δεδομένων ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι, οι όροι και οι φορείς της χρήσης του μητρώου, η διαδικασία πληρωμής των παροχών μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, οι ημερομηνίες καταβολής των παροχών, η έναρξη εφαρμογής, τα επιμέρους στοιχεία που θα καταχωρούνται στο μητρώο ανά δικαιούχο και είδος παροχής, η υποχρέωση φορέων και δικαιούχων για υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων, η συνεργασία με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση δύναται να εντάσσονται στο μητρώο και άλλες παροχές που χορηγούνται από το κράτος και οι δικαιούχοι αυτών.

Κεφάλαιο Δ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 19

Παράταση προθεσμιών για αποκατάσταση αστών προσφύγων

1. Παρατείνονται για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι προθεσμίες: α) Των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 6 του ν.1807/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208) όπως παρατάθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 45 του ν.2082/92 (Φ.Ε.Κ Α΄158), με την παρ.1 περ. δ του άρθρου 4 του ν.2345/95 και με την παρ.1 περ. β του άρθρου 10 του ν.2955/01 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256) β) Της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.1807/1988 (Φ.Ε.Κ 208 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2345/1995 (Φ.Ε.Κ.213 Α΄) και παρατάθηκε με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 10 του ν.2955/01 (Φ.Ε.Κ 256 Α΄). γ) Της παρ. α΄ του άρθρου 81 του β.δ.330/60 (Φ.Ε.Κ 69 Α΄), όπως παρατάθηκε με την παρ.1α του άρθρου 4 του ν.543/77(Φ.Ε.Κ 43 Α΄), με την παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2082/92 (Φ.Ε.Κ 158 Α΄), με την παρ.1γ του άρθρου 4 του ν.2345/95 (Φ.Ε.Κ 213 Α΄) και με την παρ.1 (α) του άρθρου 10 του ν.2955/01 (Φ.Ε.Κ 256 Α΄) δ) Της παρ.2 του άρθρου 86 του Β.Δ.330/60 (Φ.Ε.Κ.69 Α΄), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 6 του ν.δ 944/71(Φ.Ε.Κ. 149 Α΄) και με την παρ. 1 (α) του άρθρου 4 του ν.543/77 (Φ.Ε.Κ.43 Α΄) ε) Της παρ.4 του άρθρου 23 του ν.2646/98 (Φ.Ε.Κ.236 Α΄), όπως παρατάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 18 του ν.3106/2003 (Φ.Ε.Κ 30 Α΄).

2. Το άρθρο 5 του ν.1736/1987 (Φ.Ε.Κ 196 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Ακίνητα προσφυγικών Συνοικισμών ή προσφύγων αρμοδιότητας Ο.Η.Ε., στα οποία έχουν εγκατασταθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι 31-12-1990 δικαιούχοι αποκαταστάσεως αστοί πρόσφυγες βάσει της νομοθεσίας που ισχύει και χρησιμοποιούνται για τη στέγαση των οικογενειών τους, παραχωρούνται σε αυτούς χωρίς τη καταβολή τιμήματος. Σε περίπτωση θανάτου του φορέα του προσφυγικού δικαιώματος που κατέλαβε το ακίνητο η παραχώρηση γίνεται στα μέλη της οικογένειά του που διαμένουν στο ακίνητο χωρίς τη καταβολή επίσης τιμήματος και εφ’ όσον βέβαια αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης Νομοθεσίας, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν ή όχι την προσφυγική ιδιότητα. Η παραχώρηση γίνεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως και δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αυτού στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία.»

Άρθρο 20

Προσωπικό του καταργηθέντος ΙΚΠΑ

1. Οι υπάλληλοι ταπητουργείων, κιλιμοποιίων, εργαστηρίων και γενικά των υπηρεσιών οικοτεχνίας του καταργηθέντος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης το οποίο συγχωνεύθηκε με το νπδδ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη διάταξη της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3895/2010 (ΦΕΚ Α΄206) και οι οποίοι μεταφέρθηκαν αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Κ.Α με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3895/2010, υποχρεούνται όπως εντός ενός μηνός από την πρόσκληση υποβάλλουν στο αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού Φορέων του ΕΣΚΦ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αίτησή τους για μετάταξή τους σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας, αναφέροντας ιδίως το Δήμο προτίμησής τους. Οι υπάλληλοι που θα μεταταχθούν θα επιλεγούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΑ και θα προσκληθούν για την υποβολή της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Αν στο Δήμο προτίμησής τους δεν υπάρχει Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας ή Παράρτημά της μετατάσσονται σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.

2.Το προσωπικό αυτό μετατάσσεται σε υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση σε προσωποπαγή που συστήνεται με την απόφαση μετάταξης σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας, ανάλογα με το Δήμο προτίμησής τους, με ταυτόχρονη μετάταξή του προσωπικού σε κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα του φορέα υποδοχής ανάλογα με τα προσόντα του, ώστε να καταλάβει κενή οργανική θέση του φορέα υποδοχής και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση.

3. Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ταυτόχρονη κατάργηση της τυχόν προσωποπαγής θέσεως που κατείχε ο μετατασσόμενος μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΑ και του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.

4.Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού μέχρι 31-12-2011 θα βαρύνει το ΕΚΚΑ και από 1-1-2012 τον φορέα υποδοχής με ανάλογη εγγραφή της πίστωσης.

Άρθρο 21

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2Α του άρθρου 1 του ν.3106/2003 (30 Α΄), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 66 ν.3984/2011 (150 Α΄), η φράση «νδ572/1970 (125 Α΄)» αντικαθίσταται με την φράση «πδ 263/1989 (124 Α΄)».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2Α του άρθρου 1 του ν.3106/2003 (30 Α΄), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 66 ν.3984/2011 (150 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν.3329/2005 (81 Α΄) θα ρυθμιστεί κάθε επιμέρους θέμα της συγχώνευσης.»

Κεφάλαιο Ε΄

Ρυθμίσεις θεμάτων νοσοκομείων Ε.Σ.Υ και Κέντρων Υγείας

Άρθρο 22

Διοίκηση Νοσοκομείων

1.Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (Α΄150) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο κοινός Διοικητής, που συμμετέχει με την ιδιότητα του Προέδρου στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από το μέλος εκείνο το οποίο ορίζεται ως Αντιπρόεδρος με την απόφαση ορισμού μελών του εν λόγω Οργάνου και εδρεύει στην έδρα του Δ.Σ.»

2. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 66 του ν.3984/2011 (Α΄….) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο κοινός Διοικητής ή ο Αναπληρωτής Διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ή μέλος του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου διοίκησης, όταν συμμετέχει με την ιδιότητα του Προέδρου στο Συμβούλιο Διοίκησης του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Προϊστάμενο της Διοικητικής – Οικονομικής υπηρεσίας και μέλους του συμβουλίου διοίκησης του διασυνδεόμενου νοσοκομείου.»

Άρθρο 23

ΚΕ.Σ.ΥΠΕ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3329/2005 (81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών ( ΚΕ.Σ.ΥΠΕ ) που έχει ως σκοπό το συντονισμό του έργου των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών και την εναρμόνιση των πολιτικών τους για την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Το ΚΕ.Σ.ΥΠΕ αποτελείται από:

α) τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο αναπληρούμενο από τον Υφυπουργό Υγείας

β) τον Υφυπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναπληρούμενο από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

γ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναπληρούμενο από την Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

δ) τους Διοικητές όλων των Υγειονομικών Περιφερειών, αναπληρούμενους από τους Υποδιοικητές των ΔΥΠΕ.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3329/2005 (81 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το ΚΕ.Σ.ΥΠΕ υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Υποστήριξης Δ.Υ.ΠΕ, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, παρακολουθούν την εκτέλεση των αποφάσεων και γενικότερα εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των Δ.Υ.ΠΕ και του Υπουργείου Υγείας.»

Άρθρο 24

Διασύνδεση διοικήσεων Αρεταίειου – Αιγινήτειου Νοσοκομείου

Οι διατάξεις των παραγράφων 11 έως 13 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (150 Α΄) που αφορούν τη διασύνδεση των διοικήσεων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, εφαρμόζονται αναλογικά και για τις διοικήσεις των νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα μέλη των ενιαίων συλλογικών οργάνων, η έδρα, η θητεία τους, οι αρμοδιότητες τους, οι αρμοδιότητες του κοινού Προέδρου και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση της διασύνδεσης.

Άρθρο 25

Εσωτερικός έλεγχος στις μονάδες υγείας

Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 3697/2008 (194 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των μονάδων υγείας, σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά, η τήρηση του οποίου παρακολουθείται από σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε δημόσια μονάδα υγείας ορίζεται από ένας μέχρι τρεις εσωτερικοί ελεγκτές, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μονάδας, οι οποίοι επιλέγονται και από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Η παροχή των υπηρεσιών τους γίνεται με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από ένα έως δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή της μονάδας και στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ρυθμίζεται από το Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου.»

Άρθρο 26

Θέματα Κέντρων Υγείας

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 1397/1983 (143 Α΄), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 3172/2003 (197 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Στα Κέντρα Υγείας μπορεί να διορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται: α) από τον Πρόεδρο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, β) από τον Υπεύθυνο για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας και γ) από έναν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της έδρας του Κέντρου Υγείας, που ορίζεται από το Δήμο. Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας.».

2. Τα πέντε πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 1397/1983 (143 Α΄) και η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του Ν. 1397/1983 (143 Α΄), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 3172/2003 (197 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:

«Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι γιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Δ/ντή ΕΣΥ και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί γιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγος σε οργανική θέση Δ/ντή ΕΣΥ, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε άλλο ιατρό ή οδοντίατρο με βαθμό Δ/ντή και εφόσον δεν υπάρχουν, σε Επιμελητή Α΄ ΕΣΥ του Κέντρου Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ως άνω Υπεύθυνου.»

3. Μετά το άρθρο 6 του ν.3329/2005 (81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται άρθρο 6Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 6Α

Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

1. Σε κάθε Δ.Υ.ΠΕ. συνιστάται ένα Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συγκροτείται από:

α) Το Υποδιοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως Πρόεδρο.

β) Τρεις (3) Υπευθύνους για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκλέγονται από όλους του Υπευθύνους για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας..

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του προσωπικού, πλην ιατρών, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρμοδιότητάς τους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, που εκλέγεται από όλο το προσωπικό , πλην ιατρών, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρμοδιότητάς του, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

2. Η θητεία του ανωτέρω Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του γίνεται με Πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

3. Όλα τα μέλη εκλέγονται με τον αναπληρωτή τους. Για την εκλογή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»

Κεφάλαιο ΣΤ’

Θέματα ιατρών

Άρθρο 27

Πειθαρχικό δίκαιο ιατρών

1. Το τρίτο εδάφιο, στην παράγραφο 2, του άρθρου 70 του β.δ. 11 Οκτωβρίου/7 Νοεμβρίου 1957 (225 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «Το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εκδίδει την καταδικαστική απόφαση αποφαίνεται και για το αν η προθεσμία της έφεσης και η άσκησή της έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα».

2. Το πρώτο εδάφιο στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Η έφεση συνοδεύεται από παράβολο 100 ευρώ, εκτός εάν ο εκκαλών είναι ο ιατρικός ή οδοντιατρικός σύλλογος».

Άρθρο 28

Θέματα Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν. 2419/1997 (165 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν.2646/1998 (236 Α΄) και την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 3918/2011 (31 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Εφόσον, η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παρατείνεται η θητεία του ιδίου ή άλλου ιατρού που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό θα παρατείνεται η θητεία άλλου ιατρού μετά από την πρόταση του Νοσοκομείου. Η παράταση αυτή δίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες και μέχρι να αναλάβει υπηρεσία ο ιατρός που θα επιλεγεί με βάση την επόμενη προκήρυξη».

2. Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευμένων ιατρών του ΕΣΥ που διανύθηκε σε Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, για την εκπλήρωση των καθηκόντων ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, προσμετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την εξέλιξή τους.

Άρθρο 29

Θέματα ιατρών Ε.Σ.Υ

1. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του ν.3205/2003 (297 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 66 του ν.3989/2011 (150 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στους ειδικευμένους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ, οι οποίοι υπηρετούν σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε όλα τα νοσοκομεία της επικράτειας, καταβάλλεται η μηνιαία αποζημίωση της Γ’ Ζώνης.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του νόμου 2519/1997 (165 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : «5. Ιατροί που υποβάλουν υποψηφιότητα και κρίνονται διοριστέοι σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., αλλά δεν αποδέχονται το διορισμό τους, όπως και ιατροί που διορίζονται, αλλά παραιτούνται πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) χρόνων από το διορισμό τους, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν τη συμπλήρωση πέντε (5) χρόνων από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας ή από την ημερομηνία παραίτησής τους αντιστοίχως».

Άρθρο 30

Πανεπιστημιακοί ιατροί

1. Στο άρθρου 9 του ν. 2889/2001 (37 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010 (Α’ 129), στην παράγραφο 8, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 62 του ν.3918/2011 (31 Α΄), το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010 (Α’ 129), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πανεπιστημιακοί ιατροί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. επιτρέπεται να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας.».

3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010 (Α’ 129), αντικαθίστανται ως εξής: «Οι πανεπιστημιακοί ιατροί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες, με οποιαδήποτε σχέση, περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικά υπηρεσίες υγείας, καθώς και να εγκαθιστούν ιδιωτικά ιατρεία ή ιατρικά μηχανήματα εντός των παραπάνω ιδιωτικών φορέων, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας.»

4. Στην περίπτωση αυτή οι μόνιμοι πανεπιστημιακοί ιατροί φορολογούνται για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν από τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων τους με ετήσιο ειδικό φόρο χ.000 ευρώ.

Άρθρο 31

Συμμετοχή ιατρών Ε.Ο.Π.Y.Υ. στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων

Προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 26 του ν.3918/2011 (31 Α΄) ως ακολούθως: «10. Οι ιατροί που συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύνανται να συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία των νοσοκομείων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (37 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010 (Α’ 129). Η συμμετοχή επιτρέπεται μία ημέρα την εβδομάδα, μετά από έγκριση της αίτησης του ιατρού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ.. Το ύψος της δαπάνης για την ιατρική επίσκεψη και τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, που πραγματοποιούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία από ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι αυτό που καθορίζεται με την κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσοστό, που αποδίδεται, ως αμοιβή στους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Π.Υ. που συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία των νοσοκομείου σύμφωνα με το παρόν άρθρο».

Άρθρο 32

Θέματα Συντονιστών Διευθυντών

1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν.2889/01 (37 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του ν. 3204/03 (296 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν.3868/2010 (129 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε τμήμα ή μονάδα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που κατέχει θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής, ή άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας με βαθμό Διευθυντή. Σε περίπτωση που υπηρετούν δύο ή περισσότεροι Συντονιστές Διευθυντές σε ένα ιατρικό τμήμα ή μονάδα, ως υπεύθυνος για το συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή ο συντονιστής Διευθυντής που θα επιλεγεί μετά από πρόταση-εισήγηση ειδικής επιτροπής με βάση τα κριτήρια του άρθρου 37 του ν.2519/97 που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου (ως Πρόεδρο), τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας (ως Αντιπρόεδρο) και τους συντονιστές Διευθυντές που κατέχουν θέση Διευθυντή Τομέα. Στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία και μέχρι την επιλογή του ανωτέρω ως υπεύθυνος για το συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας ορίζεται ο συντονιστής Διευθυντής του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών νοσοκομείου (εξαιρουμένων των ψυχιατρικών) ή εφ΄ όσον δεν υπάρχει ο αρχαιότερος Διευθυντής τμήματος ή μονάδας, , με βάση τα κριτήρια του άρθρου 37 του ν.2519/97. Κατά τη διαδικασία επιλογής η αρχαιότητα γενικότερα συνεκτιμάται σε συνδυασμό με το κύρος μεταξύ των συναδέλφων και τα λοιπά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα όπως η διοικητική και επιστημονική εμπειρία, επιστημονική επάρκεια και η εν γένει δραστηριότητα, η συμπεριφορά προς τους νοσηλευόμενους και γενικά στον προσερχόμενο πολίτη καθώς και το πνεύμα συνεργασίας με το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου.

Προκειμένου δε για το Φαρμακευτικό Τμήμα προΐσταται Φαρμακοποιός που υπηρετεί στο τμήμα σε οργανική διαβαθμισμένη θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών με βαθμό Διευθυντή. Σε περίπτωση που υπηρετούν δύο ή περισσότεροι Φαρμακοποιοί Διευθυντές σε οργανική διαβαθμισμένη θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή μετά από πρόταση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Για την επιλογή και αναπλήρωση των προϊσταμένων, εκτός Ιατρών και Φαρμακοποιών, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό με τις οικείες οργανικές διατάξεις.»

Κεφάλαιο Ζ’

Θέματα φορέων παροχής υγείας

Άρθρο 33

Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας

1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας για την εκτέλεση χειρουργικών και επεμβατικών πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία πέραν της μίας ημέρας. Η Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας μπορεί να λειτουργεί είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή ιδιωτικές κλινικές.

2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη λήψη άδειας και λειτουργίας, καθώς και ο απαραίτητος επιστημονικός και λοιπός εξοπλισμός, το επιστημονικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι έλεγχοι για τη χορήγηση άδειας και λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ακόμα και με τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων για τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού και αστικού δικαίου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων των Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας με ασφαλιστικούς οργανισμούς, την κοστολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 34

Ποιοτικός έλεγχος Ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ

Στο άρθρο 13 του ν. 2071/1992 (123 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2256/ 1994 (196 Α') και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν.3846/2010 (66 Α΄) προστίθενται παράγραφοι 10, 11 και 12 ως εξής:

«10.A. Ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. είναι υποχρεωτικός και διενεργείται από εξουσιοδοτημένο φορέα του Δημοσίου ή οποιανδήποτε άλλον διαπιστευμένο φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Ν. 3918/2011.

Β. Τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών και κάθε φορέας Π.Φ.Υ. που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών, υποχρεούνται να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα.

Γ. Τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων Π.Φ.Υ. υποχρεούνται εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος να διαπιστευτούν για τις εξετάσεις που εκτελούν με ISO 15189 ή οποιοδήποτε νεότερη έκδοσή του.

11. Για τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (βιολογικών υλικών, απεικονίσεων και πυρηνικής ιατρικής) απαιτείται βεβαίωση της οικείας ΔΥΠΕ προς την αρμόδια Περιφέρεια ως προς την πλήρωση των κριτηρίων της ανωτέρω παρ. 1, καθώς και πληθυσμιακών ή άλλων κριτηρίων που δύνανται να ορίζονται με Υπουργική απόφαση στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2071/1992 και του άρθρου 28 του ν. 3846/2010.

Η βεβαίωση αυτή απαιτείται και σε περίπτωση επέκτασης ή μεταστέγασης των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. της προηγούμενης παραγράφου.

12. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α’ και Β’ του Π.Δ. 84/01 καθώς και κάθε άλλη θέσπιση κριτηρίου.»

Άρθρο 35

Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, η διενέργεια εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις.

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρων, καθώς και τίτλου ειδικότητας ορίζεται η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ειδικότητας, θέματα διενέργειας εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις.

2. Αρμόδια αρχή για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των ιατρείων, οδοντιατρείων και λοιπών Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) του άρθρου 14 του ν. 2071/1992 (Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 του ν. 3846/2010 (66 Α) ορίζονται οι κατά τόπους ιατρικοί και οδοντιατρικοί σύλλογοι. Το παράβολο που προβλέπεται από το ΠΔ 84/2001 (70 Α’) για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών εισπράττεται από τους ιατρικούς και οδοντιατρικούς συλλόγους, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων παράστασης των επιτροπών ελέγχου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του παραβόλου.

3. Κάθε αντίθετη διάταξη νόμου καταργείται.

Κεφάλαιο Η’

Διατάξεις για το φάρμακο και τα φαρμακεία

Άρθρο 36

Φαρμακεία

Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν.328/1976 (128 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 3457/2006 (93 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής :

«2. Τα φαρμακεία που λειτουργούν εντός των ορίων της ίδιας τοπικής κοινότητας ή δημοτικής κοινότητας, ή δημοτικής ενότητας ή δήμους, του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (87 Α΄) και της με αριθμό 45892/11-8-2010 Υπ. Απ. (Β΄ 1292) με τον ίδιο φαρμακοποιό εφόσον μεταφέρονται σε άλλες θέσεις, πρέπει να απέχουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς από τα λειτουργούντα φαρμακεία, συστεγασμένα ή μη, εφόσον συμπλήρωσαν δέκα χρόνια λειτουργίας, το ήμισυ των αναφερομένων στην περίπτωση Α της παραγράφου 1 του παρόντος, αποστάσεων, οι οποίες μετρώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση Β της παραγράφου 1 του παρόντος».

Άρθρο 37

Φαρμακευτικά Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.3601/1928 (119 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 ν.4031/1959 (…..Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) από έναν εν ενεργεία Εφέτη, οριζομένου από τον Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, κατόπιν αιτήσεως του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου άλλως από έναν συνταξιούχο Εφέτη»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.3601/1928 (119 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 ν.4031/1959 (…..Α΄) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Πρόεδρος του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου (Α.Φ.Π.Σ) ορίζεται ο εν ενεργεία Εφέτης ή συνταξιούχος Εφέτης, αναπληρούμενος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 69 του ν.3601/1928 (119 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 ν.4031/1959 (…..Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η γραμματειακή υποστήριξη και η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ανατίθεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, σε υπάλληλο του Π.Φ.Σ ή σε Νομικό Σύμβουλο ή σε ειδικό επιστημονικό συνεργάτη αυτού.»

4. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 11 του ν.1963/1991 (138 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν.3204/2003 (296 Α΄) η φράση «άνω των χιλίων πεντακοσίων ένα (1501) ευρώ» αντικαθίσταται από την φράση «άνω των δέκα χιλιάδων ένα (10.001) ευρώ»

5. Στο άρθρο 15 του ν. 1384/38 (302 Α΄) και στο άρθρο 5 του πδ 4-6/6-4-1939 «περί αρμοδιότητος δικαιοδοσίας Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου και Πειθαρχικών Συμβουλίων των Φαρμακευτικών Συλλόγων» (137 Α΄) «δρχ 250» αντικαθίσταται από τη φράση «εκατό (100) ευρώ».

6. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 15 του ν. 1384/38 (302 Α’) αντικαθίσταται ως εξής :

«Οι ενώπιον του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου νομίμως ασκούμενες εφέσεις κατά αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Φαρμακευτικών Συλλόγων, εισάγονται και εκδικάζονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών το βραδύτερον από της καταθέσεως αυτών. Παρελθούσης άπρακτης της αποκλειστικής αυτής προθεσμίας των τριών μηνών, η ασκηθείσα έφεση θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα».

Κεφάλαιο Θ’

Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 38

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

Μετά τη δημοσίευση και θέση σε ισχύ του Ν. 3669/2008 (Α 116) διατηρείται σε ισχύ η διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 1418/1984 (23 Α).

Άρθρο 39

Συμπλήρωση Οργανισμού του Υ.Υ.Κ.Α.

1. Μετά το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του πδ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (76 Α΄) προστίθεται στοιχείο στ. ως εξής : «στ. Τμήμα (Υ4στ) Πανεπιστημιακών Κλινικών, Μονάδων, Εργαστηρίων».

2. Στη παράγραφο 2 του άρθρου 13 του πδ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (76 Α΄) προστίθεται παράγραφος στ ως εξής: «στ. Τμήμα (Υ4στ) Πανεπιστημιακών Κλινικών, Μονάδων, Εργαστηρίων (1) ο χειρισμός όλων των θεμάτων των πανεπιστημιακών γιατρών που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Κλινικών, Μονάδων, Εργαστηρίων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ και στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Γιατρών (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (1 υπάλληλος) και ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (2 υπάλληλοι).»

3.Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 22 του πδ. 95/2000 (76 Α΄), όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση γ. της παραγράφου 11 του άρθρου 51 του ν.3918/2001 (31 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Συνίσταται μία θέση Προϊσταμένου του Τμήματος αυτού κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Νομικής ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας.»

4. Στο άρθρο 117 του πδ. 95/2000 (76 Α΄) στον πίνακα στη θέση με αριθμό 12 προστίθεται μετά το στοιχείο γ. προστίθεται στοιχείο δ. ως ακολούθως: «δ. Τμήμα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο Κλάδος Προϊσταμένου: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Νομικής ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας».

Άρθρο 40

Γ.Π.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η ετήσια επιχορήγηση του Δημοσίου που καταβάλλεται στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στο νοσοκομείο δύναται να παρέχεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Άρθρο 41

Τελικές -Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την πρώτη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του παρόντος: α) Oι τρεις (3) Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας ορίζονται από το Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μεταξύ των πέντε (5) Υπεύθυνων για τον συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας Κέντρων Υγείας, οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης των συγκεκριμένων καθηκόντων. β) Ο εκπρόσωπος του προσωπικού, πλην ιατρών, ορίζεται από το Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μεταξύ του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ με Α΄ βαθμό, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρμοδιότητάς τους.

2. Οι μέχρι σήμερα κατατεθείσες εφέσεις ενώπιον του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, εφόσον παρήλθε τρίμηνο από της καταθέσεώς τους θεωρούνται ως σιωπηρώς απορριφθείσες και οι ασκήσαντες αυτές, δύνανται να προσφύγουν στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, εντός της νόμιμης προθεσμίας, αρχομένης από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 42

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με τις ρυθμίσεις του καταργείται.

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις: Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.3868/2010 (….. Α΄), η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 1902/1990 (138 Α΄ ) καταργείται.

Άρθρο 43

Οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων αναπηρίας και λοιπών επιδομάτων πρόνοιας, ιδίως αιμορροφιλικοί, πάσχοντες από ανοσοεπάρκεια, τυφλότητα, εξετάζονται υποχρεωτικά από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος.

Άρθρο 44

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ