Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Υγείας

29/09/2022

Τίθεται από σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022 ως και τις 12 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου Υγείας για την 1η Προγραμματική Περίοδο (2021 – 2025) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 125, παρ. 1 του Ν.4635/2019 (Α΄167), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το παρόν Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Υγείας καταρτίσθηκε με βάση τις εθνικές στρατηγικές στους τομείς της Υγείας και με εσωτερική διαβούλευση στο Υπουργείο, εξειδικεύοντας τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού και περιλαμβάνει τους αναπτυξιακούς και ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους, τους άξονες και τις αντίστοιχες κατηγορίες δράσεων/έργα που δύναται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΤΠΑ κατά την περίοδο 2021 έως 2025.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν οι πολίτες, οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου, αλλά και η Κεντρική Υπηρεσία καταθέτοντας εγγράφως παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης επαρκώς τεκμηριωμένες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις cterzaki@mou.gr, ndri@cmtprooptiki.gr

Πληροφορίες:

κα Στέλλα Μοσχοβάκη

Τηλ. Επικοινωνίας 2131500773

E mail: smoschovaki@mou.gr

Κος Νίκος Δρίτσας

Τηλ. Επικοινωνίας 210 7298194

E mail: ndri@cmtprooptiki.gr