Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Επανυποβολή αιτημάτων αναφορικά με την Κ.Υ.Α. για το επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας

08/05/2023

Προς: Όλους του Εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου Υγείας

Μετά την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας του Υπουργείου Υγείας και των Εποπτευόμενων Φορέων, συμφωνήθηκε με το Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και μετά από πρόταση του Υπουργείου Υγείας, ότι όσες περιπτώσεις αιτημάτων δεν κατέστη δυνατό να ενσωματωθούν στην Κ.Υ.Α. λόγω έλλειψης αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή (π.χ. επειδή δεν είχαν τεθεί υπόψη της) ή λόγω πολύ χαμηλής βαθμολογίας, θα πρέπει να υποβληθούν ξανά στο μόνιμο Συλλογικό Όργανο (Επιτροπή Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας) που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτόν στο Υπουργείο Οικονομικών.

Για το λόγο αυτό σας καλούμε να επανυποβάλλετε τις προτάσεις σας για αλλαγές και προσθήκες στην εν λόγω Κ.Υ.Α. στο Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων – Τμήμα Β’ για να τεθούν υπόψη του Μόνιμου Συλλογικού Οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να γίνουν δεκτές όσες διορθώσεις κριθούν θετικά.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ