Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφαση για τα Ανοικτά Δεδομένα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

21/02/2017

Καταγραφή και αξιολόγηση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του ν.34/48/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4305/2014.

Επισημαίνεται ότι μέσα στις υποχρεώσεις του τελικού χρήστη είναι και το να απέχει από την προσπάθεια ταυτοποίησης των προσώπων. Ο τελικός χρήστης, επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζει ότι εάν διαπιστώσει ότι είναι δυνατή η επαναταυτοποίηση των προσώπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον φορέα, ο οποίος, όπως και σε περίπτωση παραβίασης των όρων εκ μέρους του χρήστη, μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης