Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Επιτροπής, έτους 2019, περί υποβολής αιτήσεων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης ως υποψηφίων μελών σε υφιστάμενα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς (Ε.Δ.Α.) από 30-9 έως 30-11- 2019

07/11/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει στην εν θέματι πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προθεσμία έως 30 Νοεμβρίου 2019 σε ενδιαφερόμενους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ως υποψήφια μέλη στα 24 υφιστάμενα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς για σπάνιες και πολύπλοκες νόσους που δημιουργήθηκαν βάσει της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί «εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στην διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη» και ειδικότερα του άρθρου 12 αυτής.

Στους κάτωθι συνδέσμους και στην ειδική ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής έχουν αναρτηθεί όλες οι σχετικές πληροφορίες της πρόκλησης ενδιαφέροντος για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τις οποίες οφείλουν να λάβουν υπόψη τους:

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/20190930_news_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/ern/consultations/2019_call_membership_en

Για την χορήγηση της απαιτούμενης γραπτής δήλωσης «endorsement letter" του κράτους μέλους εγκατάστασης, με την οποία δηλώνεται ότι η συμμετοχή του ενδιαφερομένου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομείου) είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία (άρθρο 8 , περ. 3 της υπ' αριθ. ΕΕ 2014/287 Εκτελεστικής Απόφασης της Ε.Επιτροπής), οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, βάσει του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. 48704/3-7-2019 (Φ ΕΚ 2744/τ.Β') Υπουργικής Απόφασης, η οποία και επισυνάπτεται (συν.1).

Στο προαναφερόμενο άρθρο της εν λόγω απόφασης περιγράφονται οι ορισμοί και προϋποθέσεις για την χορήγηση απαιτούμενης γραπτής δήλωσης «endorsement letter» από τον Υπουργό Υγείας στους ενδιαφερόμενους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης - νοσοκομεία του δημοσίου, εφόσον:

Α. μία ή περισσότερες κλινικές ή μονάδες έχουν αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο βάσει του ν. 4461/2017 και της με αρ. πρωτ. Γ2β 58442 /2017 (Φ ΕΚ2736/Β') Υπουργικής Απόφασης, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ως Κέντρο ή Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων και Πολύπλοκων Νοσημάτων και εμπίπτουν στο θεματικό πεδίο εμπειρογνωμοσύνης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς που θέλουν να μετάσχουν και

Β. με δήλωσή τους γνωστοποιούν ότι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, όπως αυτά εξειδικεύονται για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης με βάση το εγχειρίδιο εκτίμησης «assessment manual» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρθρο 13 της υπ' αριθμ. 2014/287/ΕΕ Εκτελεστικής Απόφασης της Ε. Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2014, όπως εκάστοτε ισχύουν και στον απαιτούμενο βαθμό, προκειμένου να υποβάλουν σχετική υποψηφιότητα.

Τηρουμένων των ανωτέρω και σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, σε κάθε ενδιαφερόμενο πάροχο χορηγείται ξεχωριστή γραπτή δήλωση «endorsement letter» για κάθε ένα από τα ΕΔΑ για τα οποία επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων παρόχων επισυνάπτεται υπόδειγμα αιτήσεως (συν.2), το οποίο για την οικονομία του χρόνου διαβιβάζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: intrel@moh.gov.gr

Επισημαίνεται, ότι οι πάροχοι στους οποίους θα χορηγηθεί η γραπτή δήλωση, έχουν την υποχρέωση μετά την υποβολή της οριστικής αίτησής τους στην Ε. Επιτροπή, να αποστείλουν στην Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων αντίγραφο αυτής για κάθε ένα ΕΔΑ για τα οποία υπέβαλαν αίτηση.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας (τηλ. 213 2161629: κος Καλογεράκης ή 213 2161139:κα Δαμίγου Αικατερίνη), fax: 2132161909, e-mail: intrel@moh.gov.gr

Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών παρακαλούνται ενημερώσουν άμεσα τα νοσοκομεία ευθύνης τους.