Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Επιπέδου Διεύθυνσης - Mαταίωση διενέργειας δομημένης συνέντευξης και εκ νέου πρόσκληση για την Αυτοτελή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

20/10/2020