Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023

Πίνακας Επιλεγέντων Φορέων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Προγράμματος Εργασίας EU4Health έτους 2021

30/08/2021

(1η χρονική περίοδος)

31/08/2021

Α.Π.Υπ.Υγ.

Α.Π. ΦΟΡΕΑ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ

ΑΡΧΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ 1: EU4H-2021-JA-01: Direct grants to Member States’ authorities: support to coordinated and expedited assessment of clinical trials for COVID-19 therapeutics (AWP Ref: CP-g-01.1.2), ήτοι: «Άμεσες επιχορηγήσεις στις αρχές των κρατών μελών: υποστήριξη συντονισμένης και ταχείας αξιολόγησης κλινικών δοκιμών για τη θεραπεία COVID-19» (AWP Ref: CP-g-01.1.2).

50932/13-8-2021

36945/13-8-2021

Διοίκηση 1ης ΥΠΕ Αττικής

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ 2: EU4H-2021-JA-02: Direct grant to Member States’ authorities: support to assist Member States to roll out large-scale human papillomavirus vaccination campaigns (AWP Ref: DP/C-g-08.1.2), ήτοι: «Άμεση επιχορήγηση στις αρχές των κρατών μελών: υποστήριξη για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν εκστρατείες εμβολιασμού ιών ανθρώπινων θηλωμάτων μεγάλης κλίμακας (AWP Ref: DP / Cg-08.1.2).

50932/13-8-2021

36945/13-8-2021

Διοίκηση 1ης ΥΠΕ Αττικής

1. Νοσ. Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «Ανδρέας Συγγρός»

2. Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα»

3. Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου-Αλεξάνδρα» / Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου»

ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ 3: EU4H-2021-JA-03: Direct grants to Member States’ authorities: network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory activities on creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking (AWP Ref.: DP/C-g-10.1.3), ήτοι: «Άμεσες επιχορηγήσεις στις αρχές των κρατών μελών: δίκτυο Κέντρων Συνολικού Καρκίνου: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για τη δημιουργία Εθνικών Κέντρων Συνολικού Καρκίνου και Δικτύωση ΕΕ (AWP Ref .: DP / C-g-10.1.3).

50932/13-8-2021

36945/13-8-2021

Διοίκηση 1ης ΥΠΕ Αττικής

1. Νοσ. Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «Ανδρέας Συγγρός»

2. Γεν. Νοσ. «Λαϊκό»

3. Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ 4: EU4H-2021-JA-04: Direct grants to Member States’ authorities: network of Comprehensive Cancer Centres: Establishment of new EU Network of Expertise on Cancers and Cancer Conditions (AWP Ref.: DP/C-g-10.1.2), ήτοι: «Άμεσες επιχορηγήσεις στις αρχές των κρατών μελών: δίκτυο ολοκληρωμένων κέντρων καρκίνου: Δημιουργία νέου δικτύου εμπειρογνωμοσύνης της ΕΕ για τους καρκίνους και τις καταστάσεις καρκίνου (AWP Ref .: DP / C-g-10.1.2)

51058/16-8-2021

3236/12-8-2021

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Πανεπιστημιακές κλινικές / Μονάδες ΕΣΥ:

Θεραπευτική κλινική ΕΚΠΑ, Γ. Ν. Αθηνών, «Αλεξάνδρα»

Μονάδα Αιματολογίας -Ογκολογίας, Α΄ παιδιατρική κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Κέντρο μελανώματος και καρκίνου δέρματος, Α΄ πανεπιστημιακή. κλινική αφροδίσιων & δερματικών νόσων ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αθηνών «Ανδρέας Συγγρός»

Γ’ χειρουργική κλινική, Γ. Κρατικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»

Β’ προπαιδευτική κλινική, ΕΚΠΑ Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Α΄ Εργαστήριο ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μονάδα γυναικολογικής ογκολογίας της Α΄ μαιευτικής & γυναικολογικής κλινικής , ΕΚΠΑ, Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα»

ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ 5: «EU4H-2021-JA-05: Direct grants to Member States’ authorities: strengthening eHealth, integrating telemedicine and remote monitoring in health and care systems for cancer prevention and care (AWP Ref.: DP/C-g-11.3.1), ήτοι: «Άμεσες επιχορηγήσεις στις αρχές των κρατών μελών: ενίσχυση της ηλεκτρονικής υγείας, ενσωμάτωση της τηλεϊατρικής και απομακρυσμένη παρακολούθηση στα συστήματα υγείας και περίθαλψης για την πρόληψη και τη φροντίδα του καρκίνου (AWP Ref .: DP / C-g-11.3.1).

50415/ 11-8-2021

40401 / 10-8-2021

Διοίκηση 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

1. Γεν. Νοσ. «Γ. Παπανικολάου»

2. Γεν. Νοσ. Ημαθίας (Γ.Ν. Βεροίας)

3. Γεν. Νοσ. Κατερίνης

4. Γεν. Νοσ. Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο (Γ.Ν. Πτολεμαΐδας – «Μποδοσάκειο»)

5. Γεν. Νοσ. «Παπαγεωργίου»

6. Γεν. Νοσ. Πέλλας (Γ.Ν. Γιαννιτσών)