Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας

25/11/2019

Απόφαση Υπουργού για την αντικατάσταση της με αριθμ.πρωτ. 1386/07-07-2016 Απόφασης με θέμα «Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας» (ΑΔΑ:7Ρ3Β465ΦΥΟ-ΗΞ1). Περιλαμβάνεται ως αναπόσπαστο κομμάτι πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, για συμμετοχή στον κατάλογο δυνητικών προμηθευτών και παρεχόντων
υπηρεσιών, της Επιτελικής Δομής με τα Παραρτήματα αυτής Ι - IΙΙ.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ