Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης της Υπηρεσίας Διαχείρισης ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025 κατά την έναρξη εφαρμογής του» με κωδικό ΟΠΣ 5203206 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025 »

24/05/2023