Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πλαισίου Μέτρησης & Αξιολόγησης της Ποιότητας της Φροντίδας Υγείας και των υπηρεσιών που παρέχονται από Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» με κωδικό ΟΠΣ 5204043 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025»

24/05/2023