Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Κέντρου Καρκίνου με την εφαρμογή και διαλειτουργικότητα τυποποιημένων διαδικασιών για την ποιότητα φροντίδα υγείας και ασφάλειας των ογκολογικών ασθενών» με κωδικό ΟΠΣ 5203720 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025»

24/05/2023