Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων στο Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ.» με κωδικό ΟΠΣ 5211674 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025»

24/05/2023