Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Δικτύου Υ.Α. για ΑμΣΨΠ και άτομα με Δ.Α. Φάσματος, μέσω λειτουργίας Εξειδικευμένων Γραφείων Υ.Α. από ΠΟΚοιΣΠΕ και ΚοιΣΠΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217909 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021 - 2025»

22/11/2023