Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης - Οικοτροφείο Αττική ΙΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217162 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021 - 2025»

19/12/2023