Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός - Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2» με Κωδικό ΟΠΣ 5204377 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021 - 2025»

19/12/2023