Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Τροποποίηση της Πράξης «Σύμβουλος Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Υγείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5217104 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021 - 2025»

13/06/2024