Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πλαισίου Μέτρησης & Αξιολόγησης της Ποιότητας της Φροντίδας Υγείας και των υπηρεσιών που παρέχονται από Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5204043 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021 - 2025»

13/06/2024