Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΠΓΝ Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5223367 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021 - 2025»

13/06/2024