Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

ΕΟΔΥ - Πρόσκληση ΕΞΕ-ΚΠ-21014/2022-24/10/2022

25/10/2022

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων (15/2022), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 300 οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών ομάδων ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο του υποέργου 58 «Προμήθεια υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων - Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορωνοϊού κατ΄οίκoν», με κωδικό ΟΠΣ 5061257, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 620.400,00€ άνευ ΦΠΑ.