Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020

2η ΥΠΕ - Διευκρίνιση επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 33521/9-6-20 πρόσκλησης

11/06/2020

Σε συνέχεια ερωτήματος εταιρείας θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε για το ζητούμενο είδος Α/Α 1 με τίτλο «Χειρουργική Μάσκα 3play με λάστιχο» στο Παράρτημα A «Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές ζητούμενων ειδών» εκ παραδρομής αναφέρθηκε στο τρίτο εδάφιο του Γ2 «Να έχει μεγάλα ενισχυμένα κορδόνια».