Σάββατο, 01 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων καθώς και για την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων για τα υπό προμήθεια 6 φωτοτυπικά μηχανήματα

22/02/2022