Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια είκοσι (20) ψυγείων οικιακού τύπου, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τγείας

30/05/2022