Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Ο.ΔΙ.Π.Υ. Πρόσκληση 1042/01-12-2022

07/12/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τους τελικούς σταθμούς πληροφοριών (info points) στο πλαίσιο του Co-operation Programme “Interreg V-A “Greece – Italy” (EL-IT) 2014-2020

Δείτε την περίληψη της προκήρυξης εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΨ6Ξ46ΜΜΤΤ-ΚΙΗ