Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Ο.ΔΙ.Π.Υ. Περίληψη διακήρυξης για την Δημιουργία διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας (mHealth) - Interreg (CPV 72000000-5) - 1109/21-12-2022

21/12/2022

Δείτε την περίληψη της προκήρυξης εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69ΙΣ46ΜΜΤΤ-Σ13