Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο.ΔΙ.Π.Υ. - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη «Περιγραφή της Σκοπιμότητας, Βιωσιμότητας, Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ΝΟΣΠΙ & Λειτουργίας ανάπτυξης του Προγράμματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι»

20/02/2023

Σχετικά με το ΥΠ-1 της ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5186292 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας» μέσω του ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Δείτε την διακήρυξη εδώ