Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Ο.ΔΙ.Π.Υ. - Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Χάρτη Υγείας» σχετικά με ΥΠ-2 της ενταγμένης Πράξης «Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5180919

09/05/2023

Δείτε την διακήρυξη εδώ