Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023

Επαναπροκήρυξη ως προς τη μίσθωση εταιρείας φύλαξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αριθ. Διακ. 1/2023) - Διακήρυξη 6/2023

13/06/2023