Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023

Ο.ΔΙ.ΠΥ - Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο

28/07/2023

«Επικοινωνία, Διάδοση & Διαχείριση της επιχειρησιακής και λειτουργικής αλλαγής» σχετικά με ΥΠ-7 της ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)»

Δείτε την διακήρυξη εδώ