Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με αρ. διακ. 1/2024 για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της κατασκήνωσης των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2024

14/05/2024